Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Podmínky prodeje

Prodej chemikálií je činností vyžadující určité záruky, že se často nebezpečné látky nedostanou do nepovolaných rukou. Proto chemikálie dodáváme výhradně způsobilým subjektům, které splňují zákonné podmínky, zvláště podmínky vymezené zákonem č. 258/2000Sb. (výňatek z tohoto zákona viz níže). 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

§ 44a

   (1)   Nakládáním   s   nebezpečnými  chemickými  látkami  a  chemickými   přípravky35a)  je  jejich  výroba,  dovoz,  vývoz,  prodej, používání,   skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

   (2)  Při  nakládání  s  nebezpečnými  chemickými  látkami  a chemickými   přípravky  je  každý  povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a   řídit   se   výstražnými  symboly  nebezpečnosti,  standardními  větami   označujícími  specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné   zacházení podle zvláštních právních předpisů.35a)

   (3)  Právnické  a  fyzické  osoby  nesmějí  prodávat, darovat ani jiným   způsobem  poskytovat  nebezpečné  chemické  látky  a chemické přípravky   klasifikované  jako  vysoce toxické35b) jiným fyzickým nebo právnickým   osobám,  nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými   látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8.

   (4)  Právnické  a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné   chemické  látky  a  chemické  přípravky klasifikované jako toxické nebo   žíravé35c)

   a) osobám mladším 18 let,

   b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

   (5)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle   zvláštních právních předpisů nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky   a  chemické  přípravky  klasifikované jako vysoce toxické,35b) toxické   nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

   (6)  Fyzické  osoby  starší  15  let  a  mladší 18 let smějí nakládat s   nebezpečnými    chemickými    látkami    nebo    chemickými   přípravky   klasifikovanými  jako  toxické  nebo  žíravé  jen  v  rámci přípravy na   povolání  a  pod  přímým  dozorem odpovědné osoby. S chemickými látkami   nebo  chemickými  přípravky  klasifikovanými  jako vysoce toxické mohou   nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s   odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1.

   (7)  Fyzické  osoby  starší  10  let  a  mladší 18 let smějí nakládat s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako  žíravé,  jestliže  tyto  chemické látky a přípravky jsou součástí   výrobků, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy   na hračky.35d)

   (8)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle   zvláštních  právních  předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými   látkami  nebo  chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické   jen  tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými   přípravky  mají  zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle §   44b  odst.  1, 2 nebo 7. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito   chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec,   kterého   fyzická   osoba  odborně  způsobilá  prokazatelně  zaškolila.   Opakované  proškolení  se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a   proškolení  musí  být  pořízen písemný záznam, který je právnická osoba   nebo  fyzická  osoba  oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3   let.  Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální   ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).

   (9)  Fyzické  osoby,  které  v  rámci svého zaměstnání nebo přípravy na   povolání  nakládají  s  nebezpečnými  chemickými látkami nebo přípravky   klasifikovanými  jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní   označené  R-větou  45  nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické   pro  reprodukci  označené  R-větou  60  nebo  61, musí být prokazatelně   seznámeny  s  nebezpečnými  vlastnostmi  chemických  látek a chemických   přípravků,  se  kterými  nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního   prostředí  před  jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské   pomoci.

   (10)  Právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  oprávněná  k podnikání je   povinna  vydat  pro  pracoviště,  na  němž  se  nakládá  s nebezpečnými   chemickými  látkami  nebo  chemickými  přípravky  klasifikovanými  jako   vysoce  toxické,  toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45   nebo  49,  mutagenní  označené  R-větou  46  a  toxické  pro reprodukci   označené  R-větou  60  nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně   zdraví  a  ochraně  životního  prostředí  při práci s těmito chemickými   látkami  a  chemickými  přípravky.  Pravidla  musí  být  volně dostupná   zaměstnancům  na  pracovišti  a  musí  obsahovat  zejména  informace  o   nebezpečných  vlastnostech  chemických látek a chemických přípravků, se   kterými  zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a   ochranu  životního  prostředí,  pokyny  pro první předlékařskou pomoc a   postup  při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba   oprávněná  k  podnikání  povinna  projednat s orgánem ochrany veřejného   zdraví příslušným podle místa činnosti.

   (11)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k podnikání podle   zvláštních právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické   látky   a  chemické  přípravky  klasifikované  jako  vysoce  toxické  v   prostorách,  které  jsou  uzamykatelné,  zabezpečené  proti  vloupání a   vstupu  nepovolaných  osob.  Při skladování musí být vyloučena záměna a   vzájemné  škodlivé  působení uskladněných chemických látek a chemických   přípravků  a  zabráněno  jejich  pronikání  do  životního  prostředí  a   ohrožení zdraví lidu.

   (12)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné k podnikání, které   nakládají  s  nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky   klasifikovanými  jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto   chemických  látek  a  chemických přípravků. Evidence se vede pro každou   nebezpečnou  chemickou  látku a chemický přípravek odděleně a evidenční   záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob   a  jméno  osoby  (název  nebo  firmu),  které  byly chemická látka nebo   chemický  přípravek  vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po   dobu  5  let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky   nebo  chemického přípravku. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na   provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

   § 44b

   Odborná způsobilost

   (1)  Za  fyzické  osoby  odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými   chemickými  látkami  a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce   toxické,  nejde-li  o výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických   látek  a  chemických  přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a o   výkon  speciální  ochranné  dezinfekce,  dezinsekce  a  deratizace,  se   považují

   a) absolventi vysokých škol, kteří

   1.   získali   vysokoškolské   vzdělání  v  akreditovaném  magisterském   studijním   programu   všeobecné   lékařství   nebo  farmacie,  nebo  v   akreditovaných    magisterských   studijních   programech   v   oblasti   veterinárního lékařství a hygieny,

   2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,

   3.  získali  vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů   se zaměřením na chemii, nebo

   4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální   průpravy   pro   výkon   práce  ve  zdravotnictví35e)  nebo  doklad  o   absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,35f)

   5.   získali   vysokoškolské   vzdělání  v  akreditovaném  magisterském   studijním  programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v   rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru,35g)

   b)  fyzické  osoby,  které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu   a),  a  které  se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají   osvědčení  podle  odstavce  5  o  odborné  způsobilosti  k  nakládání s   chemickými  látkami  a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce   toxické.

   (2)  Za  fyzické  osoby odborně způsobilé pro výrobu, dovoz nebo prodej   nebezpečných  chemických  látek  a chemických přípravků klasifikovaných   jako  vysoce  toxické se považují fyzické osoby odborně způsobilé podle   zvláštního právního předpisu.20)

   (3)  Komisi  pro  přezkoušení  odborné  způsobilosti  pro  nakládání  s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako vysoce toxické (dále jen "zkušební místo") zřizuje příslušný orgán   ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím   právním  předpisem  způsob zřízení komise a její složení, obsah a formu   přihlášky ke zkoušce, základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

   (4)  Ke  zkoušce  se  může  přihlásit  u  kteréhokoliv zkušebního místa   fyzická  osoba  starší  18  let,  která  má trvalý pobyt na území České   republiky,  popřípadě  bydliště,  jde-li o fyzickou osobu, která trvalý   pobyt  na  území České republiky nemá (dále jen "uchazeč"). Pozvánku ke   zkoušce  doručí zkušební místo uchazeči nejpozději 30 dní před termínem   konání zkoušky.

   (5)  Při  uznávání  odborné  kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou   státní  příslušníci  České republiky nebo členských států Evropské unie   nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské   unie,  se  postupuje  podle  zvláštního  právního  předpisu30a). Pokud   komise  pro  přezkoušení odborné způsobilosti uzná odbornou kvalifikaci   podle odstavce 4 pouze částečně, je uchazeč oprávněn skládat rozdílovou   zkoušku.  U  rozdílové  zkoušky  není  uchazeč  zkoušen z těch oblastí,   uvedených v prováděcím právním předpisu35j), ve kterých mu byla uznána   získaná odborná kvalifikace postupem podle věty první.

   (6) Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal   zkoušku,  nejpozději  do  30  dnů  ode dne vykonání zkoušky osvědčení o   odborné  způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a   chemickými  přípravky  klasifikovanými  jako  vysoce toxické. Za vydání   osvědčení se platí správní poplatek.35h) Osvědčení je platné po dobu 5   let ode dne jeho vydání.

   (7)  Fyzické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci35i) pro   chemické  látky  a  chemické  přípravky  vysoce toxické, se považují za   odborně   způsobilé   podle  odstavce  1  do  doby  skončení  platnosti   rozhodnutí o autorizaci.   ________________________________________

 

   35a)  §  2  odst.  5  zákona  č.  356/2003  Sb., o chemických látkách a   chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

   35b) § 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.

   35c) § 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona č. 356/2003 Sb.

   35d)  Nařízení  vlády  č.  171/1997  Sb.,  kterým  se stanoví technické   požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů.

   35e) § 54 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   35f)  §  98  zákona  č.  111/1998  Sb.,  o vysokých školách a o změně a   doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších   předpisů.

   35g)  §  82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o   změně některých souvisejících zákonů.

   35h)  Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o   správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

   35i) § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   35j) Vyhláška  č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako vysoce toxické.