Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Obchodní podmínky

I. KUPNÍ SMLOUVA

 Písemným vyjádřením obchodního vztahu mezi kupujícím a společností ALCHIMICA s.r.o. (dále jen „prodávající“) je kupní smlouva vystavovaná na základě objednávky. Kupní smlouva musí obsahovat identifikaci smluvních partnerů, určené zboží a jeho množství, kupní cenu za měrnou jednotku a datum, místo a způsob dodání zboží (v návaznosti na INCOTERMS 2000). Písemné potvrzení objednávky je průkazem o uzavřené kupní smlouvě. Objednávky jsou akceptovány obvykle jen písemnou formou - poštou, faxem, e-mailem, popř. přes internetový obchod, u stálých odběratelů je akceptována telefonická objednávka. V objednávce je třeba uvést požadavky týkající se certifikátů kvality, balení, dopravy apod. Eventuální změny podmínek jsou s kupujícím předem projednány. Zákonné legislativní požadavky týkající se dodávek nebezpečného zboží jsou plněny automaticky.
 

II. KUPNÍ CENA

Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu zboží kupujícímu, pokud není s prodávajícím dohodnuto jinak. Veškeré ceny zboží, obalů či jiného plnění poskytnutého prodávajícím se rozumí bez DPH. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, zvýšenou o DPH, cenu obalů, náklady na přepravu zboží kupujícímu (nejsou-li zahrnuty v jeho kupní ceně), mýtné, obalové a expediční poplatky či cenu jiného plnění, poskytnutého prodávajícím. Je-li kupní cena prodávajícím vyúčtována nebo kupujícím hrazena v EUR, pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný ke dni zdanitelného plnění.
 

III. FAKTURACE

Oprávnění vyfakturovat kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem odeslání zboží. Podkladem pro úhradu kupní ceny je faktura vystavená prodávajícím. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu, tzn.:

§  číslo faktury

§  obchodní firmu (označení a sídlo), místo podnikání, IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího

§  identifikaci (číslo) objednávky kupujícího

§  datum uskutečnění zdanitelného plnění

§  datum vystavení faktury

§  datum splatnosti (platební podmínku)

§  označení formy úhrady a platebního místa prodávajícího

§  určení zboží

§  kupní cenu zboží za měrnou jednotku

§  popř. specifické podmínky dodávky


Celkovou kupní cenu zboží a/nebo cenu jiného, prodávajícím poskytnutého plnění s údajem o DPH.
 

IV. PLATBY

Pokud se strany nedohodnou jinak, je celková fakturovaná částka uvedená na faktuře splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak.
Kupující je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu, pokud neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné vady, a důvody vrácení faktury oznámit prodávajícímu. Prodávající je povinen zjištěné vady přezkoumat a v případě oprávněnosti tyto vady odstranit, přičemž v případě oprávněného vrácení faktury počíná běžet znovu lhůta její splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení v závislosti na pohybu úrokových sazeb. U nových zákazníků může prodávající požadovat částečnou nebo celou platbu předem.
 

V. DOPRAVA A JEJÍ CENY

Při dopravě chemických látek a jejich směsí se přihlíží k jejich klasifikaci, označování a balení dle nařízení ES č. 1272/2008. Dodávky jsou obvykle realizovány vozidly prodávajícího a vozidly smluvních přepravců v souladu se zásadami ADR. U letecké přepravy se řídí pokyny IATA/ICAO, u námořní přepravy pokyny INDG a u železniční přepravy pokyny RID. V případech využití služeb externích dopravců přechází nebezpečí škody na tyto přepravce a na zákazníka v souladu s dodacími podmínkami INCOTERMS 2010. V případě poškození zboží při přepravě musí kupující sepsat s přepravcem protokol o škodě.

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé republice smluvní přepravce na místo určené zákazníkem. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, množství a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

Osobní odběr

Odběrné místo

§  Národní obrany 45 160 00 Praha 6, (provozní doba Po - Pá 8,00-15,30 hod.)


V okamžik, kdy je zboží k osobnímu odběru připraveno obdržíte telefonické avízo a následně můžete zboží vyzvednout. Prosíme, vždy vyčkejte na telefonické avízo z naší strany, zboží nemusí být ještě na zvolené pobočce.

Průběh objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude e-mailem potvrzeno přijetí objednávky do našeho objednávkového systému. V tuto chvíli dojde k rezervaci Vašeho zboží a začne být připravováno k expedici. Následně, dle zvoleného způsobu dopravy zboží předáváme do expedice.
 

VI. OBALY

Všechno zboží je dodáváno buď ve standardním malospotřebitelském balení nebo v tzv. velkoobalech. Standardními malospotřebitelskými obaly jsou skleněné a plastové lékovky prachovnice, jejichž velikost je ekvivalentní katalogovým specifikacím. Tyto obaly jsou nevratné a jejich cena je součástí kupní ceny zboží. Zákazník si může vyžádat balení v nestandardních obalech.
Všechny obaly používané prodávajícím splňují podmínky pro uvádění obalů na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění dalších předpisů.
Nevratné obaly jsou zahrnuty v ceně výrobku. Povinnost zpětného odběru a využit odpadu z těchto obalů dle zákona 477/2001 Sb. zajišťuje autorizovaná firma EKO-KOM na základě smlouvy č. EKF00120224.VII. VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE

Kupující je oprávněn písemně sdělit prodávajícímu zjevné vady zboží, a to do 7 dnů ode dne jeho dodání. Vady zboží zjištěné analytickou kontrolou musí kupující písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě do 30 dnů ode dne dodání zboží. Nároky z vad zanikají, pokud nejsou písemně uplatněny ve lhůtě do 6 měsíců ode dne dodání zboží.

V případě oprávněné reklamace prodávající v přiměřené lhůtě odstraní zjištěné vady zboží, zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za vadné zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.
 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího, potvrzené objednávky, popř. uzavřené kupní smlouvy.
Práva, povinnosti a právní vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními a dodacími podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

Platnost obchodních a dodacích podmínek: od 1.1.2019